Zenome

名称Zenome
種別ICO
ステータス終了
潜在的な需要
調達金額$662,000
達成率57%
更新日2018/10/4