Scorum

名称Scorum
種別ICO
ステータス終了
潜在的な需要
詐欺のリスク低い
調達金額$5,600,000
達成率32%
更新日2018/10/4