Phantasma

名称Phantasma
種別通貨
通貨単位SOUL
プラットフォームNEO
公式サイトhttps://phantasma.io/index.html