Midex

名称Midex
種別ICO
ステータス終了
潜在的な需要
詐欺のリスク
調達金額$22,000,000
更新日2018/10/4